گرمدره در استان البرز و کشور ایران واقع شده و مختصات جغرافیایی آن به این صورت است: عرض جغرافیایی ۳۵٫۷۴۴۵۴۱۱۷ و طول جغرافیایی ۵۱٫۰۶۸۸۵۵۲۹

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): شهر | City
مکان های نزدیک (Near Places):شهرک سینمایی غزالی تهران، ترمینال کرج، قدس، اندیشه، مشکین دشت