بیجار در استان کردستان و کشور ایران واقع شده و مختصات جغرافیایی آن به این صورت است: عرض جغرافیایی ۳۵٫۸۸۲۸۶۲۰۹ و طول جغرافیایی ۴۷٫۶۱۸۲۵۹۴۳

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): شهر | City
مکان های نزدیک (Near Places):یاسوکند، زرینه، دیواندره، بابارشانی، گرماب