برج میلاد تهران (نماد جدید تهران)، دارای ارتفاع ۴۳۵ متر، ششمین برج دکل مخابراتی مرتفع در جهان به شمار می رود. (منبع عکس: خیرگزاری دانشجو)

The Milad Tower, also known as the Tehran Tower, is a multi-purpose tower in Tehran, Iran. It is the sixth-tallest tower and the 24th-tallest freestanding structure in the world. It is located between Shahrak-e Gharb and the district of Gisha, standing at 435 meters from the base to the tip of the antenna.

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): جاذبه های تفریحی | Amusement attraction، مکان های مهم | Important places
مکان های نزدیک (Near Places):مرکز کامپیوتر ایران، میدان انقلاب تهران، ترمینال بیهقی تهران، بازار کامپیوتر رضا تهران، نمایشگاه بین المللی تهران