لیست جاذبه های تفریحی شامل : شهربازی ها ، خیابان های گردشگری، ورزشگاه ها، مراکز تجاری و خرید، استخرها و… به همراه آدرس، نقشه و مسیر دسترسی