تپه منار در ایران؛استان خراسان شمالی؛شهر اسفراین؛شهر تاریخی بلقیس واقع شده است.تپه منار مهم‌ترین بخش شارستان شهر بلقیس است.در این محدوده پنج فصل کاوش صورت گرفته است.(منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): جاذبه های تاریخی | Historical attraction، جاذبه های طبیعی | Nature attraction
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال بجنورد، فرودگاه بجنورد، شهر تاریخی بلقیس اسفراین، بجنورد، اسفراین