غارهای اسفیدان در ایران؛استان خراسان شمالی؛شهر شیروان؛ روستای اسفیدان واقع شده است. غارهای اسفیدان چند غار دست‌ساز بشر و برخی طبیعی هستند.در انتهای غاری که ساخته دست بشر است،چاهی وجود دارد که در گذشته به‌عنوان پناهگاه از آن استفاده می‌کرده‌اند. (منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): جاذبه های طبیعی | Nature attraction
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال بجنورد، فرودگاه بجنورد، شیروان، حصارگرمخان، بجنورد