لیست جاذبه های تاریخی شامل: مساجد تاریخی، کلیساهای تاریخی، کاخ ها و عمارت های قدیمی، آب انبارها، مناره ها، سنگ نگاره ها ، گرمابه ها، مدرسه های تاریخی، دروازه ها، قلعه ها، بادگیرها و… به همراه آدرس، نقشه و مسیر دسترسی