کمال شهر در استان البرز و کشور ایران واقع شده و مختصات جغرافیایی آن به این صورت است: عرض جغرافیایی ۳۵٫۸۴۶۰۳۸۸۲ و طول جغرافیایی ۵۰٫۸۸۴۰۴۸۴۶

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): شهر | City
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال کرج، مشکین دشت، محمدشهر، کوهسار، سیف آباد