مسجد شاه به شماره ثبت ۱۲۲ ، یکی از آثار ملی ثبت شده ایران، در استان قزوین و شهرستان قزوین واقع شده است.
تاریخ ثبت این اثر ملی: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ و قدمت آن: صفویه ـ قاجاریه می باشد. نشانی: قزوین

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، مسجد و اَماکن مذهبی | Mosque
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال جنوب تهران، ترمینال بیهقی تهران، بازار کامپیوتر رضا تهران، بازار موبایل ایران، ایستگاه راه آهن تهران