اهواز در استان خوزستان و کشور ایران واقع شده و مختصات جغرافیایی آن به این صورت است: عرض جغرافیایی ۳۱٫۲۴۲۰۱۳۹۳ و طول جغرافیایی ۴۸٫۶۷۱۲۷۲۲۸

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): شهر | City
مکان های نزدیک (Near Places):پل سیاه اهواز، ترمینال اهواز، ایستگاه راه آهن اهواز، فرودگاه اهواز، ویس