کنگ در استان هرمزگان و کشور ایران واقع شده و مختصات جغرافیایی آن به این صورت است: عرض جغرافیایی ۲۶٫۵۹۶۱۷۹۹۶ و طول جغرافیایی ۵۴٫۹۳۶۵۷۳۰۳

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): شهر | City
مکان های نزدیک (Near Places):فرودگاه بندر لنگه، خمیر، جناح، بندرلنگه، بندرچارک