فرودگاه بندر لنگه (یاتا: BDHا یکائو: OIBL)

تلفن فرودگاه بندر لنگه : ۴۴۲۲۳۴۴۴ ، ۴۴۲۲۳۱۱۱ ۷۶

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): مکان های مهم | Important places
مکان های نزدیک (Near Places):کیش، کنگ، جناح، بندرلنگه، بندرچارک