ایستگاه راه آهن رشت

آدرس ایستگاه راه آهن رشت : فلکه رازی به سمت جاده جیرده قبل از ورزشگاه سردار جنگل به سمت چپ

تلفن ایستگاه راه آهن رشت : ۳۳۵۹۹۴۵۹ | ۳۳۵۹۹۱۸۵ | ۳۲۴۷۴۹۰۴-۰۱۳

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): مکان های مهم | Important places
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال رشت، فرودگاه رشت، شفت، سنگر، رشت