شهمیرزاد در استان سمنان و کشور ایران واقع شده و مختصات جغرافیایی آن به این صورت است: عرض جغرافیایی ۳۵٫۷۷۰۲۳۳۱۵ و طول جغرافیایی ۵۳٫۳۳۳۵۸۳۸۳

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): شهر | City
مکان های نزدیک (Near Places):فرودگاه سمنان، فریم، مهدی شهر، سمنان، سرخه