تیران در استان اصفهان و کشور ایران واقع شده و مختصات جغرافیایی آن به این صورت است: عرض جغرافیایی ۳۲٫۷۰۴۴۰۲۹۲ و طول جغرافیایی ۵۱٫۱۵۳۱۷۹۱۷

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): شهر | City
مکان های نزدیک (Near Places):رضوانشهر، جوزدان، نجف آباد، کهریزسنگ، قهدریجان