ری در استان تهران و کشور ایران واقع شده و مختصات جغرافیایی آن به این صورت است: عرض جغرافیایی ۳۵٫۶۰۳۱۹۱۳۸ و طول جغرافیایی ۵۱٫۴۳۸۷۰۹۲۶

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): شهر | City
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال جنوب تهران، بازار کامپیوتر رضا تهران، بازار موبایل ایران، مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب تهران، ایستگاه راه آهن تهران