ابوزیدآباد در استان اصفهان و کشور ایران واقع شده و مختصات جغرافیایی آن به این صورت است: عرض جغرافیایی ۳۳٫۹۰۴۱۳۲۸۴ و طول جغرافیایی ۵۱٫۷۶۸۰۰۱۵۶

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): شهر | City
مکان های نزدیک (Near Places):فرودگاه کاشان، بادرود، کاشان، قمصر کاشان، خالدآباد