هیر در استان اردبیل و کشور ایران واقع شده و مختصات جغرافیایی آن به این صورت است: عرض جغرافیایی ۳۸٫۰۷۵۳۵۵۵۳ و طول جغرافیایی ۴۸٫۴۹۷۹۷۴۴

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): شهر | City
مکان های نزدیک (Near Places):فرودگاه اردبیل، ترمینال اردبیل، حویق، کوراییم، آبی بیگلو